Specyfika obligacji

Posted by admin on Thu, Aug 21 2014 12:46:00

Wszystkie obligacje z wyjątkiem obligacji zerokuponowych (zero- coupon bonds), przynoszą okresowe płatności odsetkowe. Obligacje zerokuponowe zadebiutowały na rynku amerykańskim w latach osiemdziesiątych. Posiadacz takiego papieru wartościowego realizuje zysk, kupując go po cenie znacznie niższej od wartości nominalnej. Odsetki są wypłacane w dniu wykupu w wysokości różnicy między wartością nominalną a ceną zakupu.

Obligacje indeksowane


Obligacje indeksowane (floating rate bonds) to papiery wartościowe, których oprocentowanie zmienia się okresowo, w zależności od poziomu przyjętej charakterystyki odniesienia. Choć większość obligacji tego typu oparta jest na indeksach finansowych, to zdarzają się również emisje, których oprocentowanie ustalane jest na podstawie cen określonego towaru. Wysokość odsetek z obligacji indeksowanych. Zasada kalkulacji całkowitej stopy zwrotu jest prosta. W pierwszej kolejności obliczana jest przyszła wartość wszystkich wpływów, które przyniesie inwestycja w obligację przy założeniu określonej stopy reinwestycji.


Całkowita stopa zwrotu

Jest stopą procentową, przy której inwestycja początkowa wzrośnie do obliczonej wcześniej przyszłej wartości całkowitych dochodów z obligacji. Całkowita stopa zwrotu obliczana jest w następujący sposób. W pierwszej kolejności należy ustalić wartość całkowitych wpływów z obligacji, które inwestor otrzyma na koniec okresu inwestycji. Wpływy te składają się z płatności kuponowych, odsetek od kuponu obliczonych dla założonej stopy reinwestycji oraz wartości nominalnej lub ceny rynkowej (określonej na podstawie oczekiwanej wysokości stóp rynkowych w momencie zakończenia inwestycji). Całkowita stopa zwrotu jest stopą procentową, przy której początkowe nakłady inwestycyjne (cena obligacji ewentualnie powiększona o skumulowane odsetki) wzrosną do określonych wcześniej całkowitych wpływów z obligacji. Dla wszystkich obligacji zwykłych zależność między cena i stopa zwrotu jest wypukła. Zmienność obligacji charakteryzuje się następującymi właściwościami: (1) przy małych wahaniach stóp procentowych procentowa zmiana ceny jest symetryczna; (2) przy dużych wahaniach zmiana ta jest asymetryczna; i (3) przy dużych wahaniach wzrost ceny jest większy niż spadek odpowiadający takiej samej zmianie stopy procentowej.


Zmienność obligacji

Zmienność obligacji zwykłej zależy od jej dwóch atrybutów (okresu do wykupu i oprocentowania), a także od oferowanej przez nią stopy zwrotu. Przy danym okresie do wykupu i danej stopie zwrotu im niższe oprocentowanie, tym większa zmienność cen. Przy danym oprocentowaniu i stopie zwrotu im dłuższy okres do wykupu, tym większa zmienność obligacji. W końcu przy danym oprocentowaniu i okresie do wykupu zmienność jest tym wyższa, im niższa jest stopa zwrotu. Wyróżnia się trzy wskaźniki zmienności cen obligacji: wartość cenową punktu bazowego, stopę zmiany ceny i czas trwania. Normalna zdolność kredytowa emitenta może być wsparta dodatkowymi zabezpieczeniami ustanowionymi na nieruchomościach lub innych aktywach. Zabezpieczenie w formie hipoteki prawo do zaspokojenia swoich roszczeń wobec emitenta nieruchomości na których hipoteka została ustanowiona. W praktyce i sprzedaż majątku nie występuje. Jeśli następuje zwłoka w wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec posiadaczy obligacji, finansowa emitenta pozwala je należycie uregulować. Zabezpieczenie na nieruchomości jest jednak istotne, ponieważ kiedy określa się warunki restrukturyzacji przedsiębiorstwa, stawia ono posiadaczy obligacji hipotecznych w lepszej pozycji przetargowej w porównaniu z innymi wierzycielami.